Chat with us, powered by LiveChat AGB HÜCOBI
B2B webshop
Ma-do 7.30 - 17.00 uur, Vr. 7.30 - 15.00 uur
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Direkt vom Hersteller
B2B shop voor industriële slangen, slangkoppelingen, afsluiters en appendages

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE DPRA


1. DEFINITIES EN ALGEMEEN
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) DPRA: Dutch Plastic and Rubber Association, alsmede alle in Nederland gevestigde ondernemingen die lid zijn van DPRA.
b) Leverancier: de opdrachtnemer/verkoper, aangesloten bij de DPRA.
 c) Afnemer: de (rechts-)persoon met wie Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
d) Zaken: alle producten en/of diensten en/of werken geleverd of te leveren door Leverancier.
e) Order: de opdracht tot levering van de door Afnemer gevraagde Zaken.
f) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de opdracht of te leveren Zaken.
g) Schriftelijk: (aangetekende) brief, deurwaardersexploot en communicatie via elektronische weg, zoals e-mail.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. Leverancier is dan gerechtigd dat beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
1.4 In het geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is.
1.5 Het auteursrecht van deze algemene voorwaarden berust bij de Dutch Plastic and Rubber Association (DPRA) te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze vereniging, behoudens voor eigen gebruik.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door Leverancier. Indien eenmaal onder de toepasselijke algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort van toepassing.

2. OFFERTES EN DE OVEREENKOMST
2.1 Alle door Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
2.2 Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging door Leverancier, dan wel zodra Leverancier is begonnen met de uitvoering van de door Afnemer geplaatste Order. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging.
2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede toezeggingen binden Leverancier slechts indien zij schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.
2.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om de Order in de volgende (niet limitatieve) gevallen geheel of gedeeltelijk te weigeren, indien:
a) Afnemer nalaat de facturen voor eerdere leveringen (tijdig) te betalen;
b) de bestelde Zaken niet voorradig zijn;
c) de bestelde Zaken niet leverbaar zijn;
d) de kredietwaardigheid van Afnemer verslechtert;
e) Leverancier uit andere omstandigheden heeft moeten afleiden dat Afnemer in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens haar tekort zal schieten;
f) de door Afnemer aangeleverde informatie onjuist of onvolledig is.
2.5 Leverancier mag afgaan op de juistheid van de Order, en de daarin vermelde specificaties, van Afnemer. In afwijking van artikel 7:754 BW is Leverancier niet verplicht om Afnemer te waarschuwen over (mogelijke) onjuistheden in de Order, tenzij Afnemer kan aantonen dat Leverancier kennis had van de onjuistheden in de Order.

3. PRIJZEN
3.1 De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke Order en de daarin aangeboden hoeveelheden en zijn exclusief BTW, vervoerskosten, verpakking, emballages, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, omzetbelasting en eventuele andere heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden voorzien en onvoorzien welke toe te rekenen zijn aan Afnemer, dan is Leverancier gerechtigd om deze kosten bij Afnemer in rekening te brengen, zulks ter beoordeling van Leverancier.
3.3 Indien Afnemer de Order wijzigt en daardoor de prijs hoger uitvalt, hoeft Leverancier Afnemer hier niet op te wijzen, zulks in afwijking van 7:764 BW.
3.4 Leverancier heeft het recht de prijzen te verhogen met vóór de dag van levering optredende verhogingen, te denken valt aan: inkoopprijzen/ fabrieksprijzen van toeleveranciers, lonen, loonkosten, vracht, materialen, sociale lasten, vreemde valuta verrekening en transportkosten, grondstoffen, belasting. Afwijkingen van de overeengekomen prijs (in het bestek) of een stelpost tot maximaal 15% worden als redelijk beschouwd, tenzij Afnemer kan aantonen dat het verhogen van de overeengekomen prijs niet redelijk is. Leverancier is in geval van prijswijziging niet schadeplichtig jegens Afnemer.
3.5 De aangeboden prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd door Leverancier, waarbij Leverancier rekening houdt met de prijsstijging zoals vermeld in voormeld artikel 3.2 en het toepasselijke prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4. (OP)LEVERING EN TERMIJNEN
4.1 De door Afnemer bestelde Zaken gelden als opgeleverd wanneer:
a) Leverancier heeft medegedeeld dat de Zaken gereed zijn voor oplevering en Afnemer Leverancier niet binnen 3 werkdagen schriftelijk informeert of hij het werk al dan niet aanvaardt;
b) Afnemer de Zaken in ontvangst heeft genomen;
c) Afnemer de Zaken in gebruik heeft genomen.
4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt levering van Leverancier aan Afnemer telkens plaats overeenkomstig Incoterm Ex Works (ofwel: ‘Af Fabriek’/ locatie Leverancier (of locatie in Nederland waar de zaken in opdracht van Leverancier geladen worden)) als bedoeld in Incoterms versie 2020 van de International Chamber of Commerce (ICC).
4.3 De levering en overgang van het risico van de Zaken (verlies, diefstal en beschadiging) bij levering Ex Works geschiedt naar Afnemer door ter beschikkingstelling van de Zaken van Leverancier aan Afnemer c.q. aan de eerste vervoerder vanaf de locatie (fabriek) van Leverancier in Nederland.
4.4 Indien levering overeenkomstig Incoterm Delivered At Place (‘DAP’) (ofwel: geleverd ter bestemming) plaatsvindt, dan reizen de Zaken voor rekening en risico van Leverancier. In alle andere gevallen reizen de Zaken voor rekening en risico van Afnemer.
4.5 De levering en overgang van het risico van de Zaken (verlies, diefstal en beschadiging) bij levering DAP, geschiedt naar Afnemer indien Leverancier levert op de overeengekomen plaats van bestemming.
4.6 Bij levering DAP vervoert Leverancier de Zaken tot waar het voertuig over de openbare wegen kan komen. Nimmer is Leverancier verplicht de Zaken te vervoeren tot aan het terrein/ vestigingsadres van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer is verplicht de Zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen.
4.7 De door Leverancier genoemde levertijden zijn steeds bij benadering aangegeven en betreffen dus geen fatale termijnen.
4.8 Indien Afnemer afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, kan Leverancier naar keuze de Zaken voor rekening en risico van Afnemer retour nemen en opslaan, dan wel retour nemen en doorverkopen aan derden. Leverancier kan in beide gevallen de reeds gemaakte kosten in rekening brengen, met inbegrip van de volledige kosten van de betrokken verzekering en (extra) transportkosten, althans in ieder geval een vergoeding van 15% van van de totale factuurwaarde van de retour genomen Zaken inclusief btw bij Afnemer in rekening brengen.
4.9 Leverancier behoudt zich het recht voor om Zaken in gedeelten te leveren. Tevens in afwijking van artikel 73 van het Weens Koopverdrag dient iedere aflevering als separate Overeenkomst beschouwd te worden en is Leverancier gerechtigd die levering separaat te factureren.
4.10 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal Zaken zijn toegestaan met een percentage van 10%. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Daarnaast is een tolerantie en afwijking van +5 ° of -5 ° shore ten aanzien van de overeengekomen shore-hardheid, toelaatbaar.
4.11 Afnemer dient ervoor te zorgen dat alle door derden te verrichten werkzaamheden in verband met de Overeenkomst, tijdig en op een juiste wijze verricht zullen zijn, alsmede dat alle voorzieningen en materialen tijdig gereed en geleverd zullen zijn, zodat Leverancier de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren/ Zaken kan uitleveren. Indien Afnemer niet aan deze verplichtingen voldoet en hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn van oplevering naar evenredigheid verlengd en eventueel hieruit voortvloeiende schade voor Leverancier, komen voor rekening van Afnemer. De betalingstermijn voor Afnemer blijft dan bovendien ongewijzigd, ook indien de Zaken nog niet/niet volledig geleverd zijn.
4.12 De uitvoering van de opdracht geschiedt onder leiding van Leverancier en uitsluitend volgens zijn aanwijzingen. Leverancier kan, zonder daarvoor toestemming te vragen aan Afnemer, hulppersonen inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht.

 5. EMBALLAGE
5.1 De door Leverancier afgegeven emballage wordt, behoudens tegenbewijs door Afnemer, in goede staat en in de door Leverancier aangegeven aantallen door Afnemer geacht te zijn ontvangen. Leverancier blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ter beschikking gestelde emballage.
5.2 Emballage die meermaals bruikbaar is, dient door Afnemer in een schone, goede en niet beschadigde staat te worden geretourneerd op een door Leverancier aan te geven wijze.
5.3 Indien Afnemer emballage niet conform artikel 5.2 (aan)levert, is Leverancier gerechtigd de marktwaarde en/of een redelijke statiegeldvergoeding van emballage in rekening te brengen bij Afnemer en is Afnemer verplicht deze kosten binnen een termijn van 14 dagen na aanzegging daarvan, aan Leverancier te voldoen. Indien Afnemer niet aan voormelde betalingstermijn voldoet, verkeert zij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
5.4 Indien Afnemer emballage niet conform artikel 5.2 (aan)levert en Leverancier de emballage reeds in rekening heeft gebracht bij Afnemer, dan is Leverancier niet gehouden om de emballage te crediteren.

6. BETALING
6.1 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Afnemer direct en vanwege rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
6.2 Vanaf het moment van verzuim is Afnemer: a) een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand; b) buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding op grond van de wet; c) alle door Leverancier te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen van Afnemer te bewerkstellingen. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
6.3 Het is Afnemer niet toegestaan (ook niet in het geval van klachten), zijn (betaal-)verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of te verrekenen.
6.4 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten, dan de rente en daarna op facturen die het langst open staan, dit ongeacht het betalingskenmerk dat Afnemer vermeldt bij de betaling.
6.5 Alle vorderingen van Leverancier zijn direct opeisbaar en Afnemer is direct in verzuim in de volgende gevallen. Deze lijst is niet allesomvattend: a) Afnemer komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Leverancier, daarmee samenhangende Overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na; b) Afnemer een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert; c) Er door Afnemer of tegen Afnemer een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, Afnemer of een derde voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval Afnemer in staat van faillissement is verklaard dan wel Afnemer in aanraking komt met een insolventieprocedure; d) Er bij Leverancier anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer waardoor Afnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Leverancier; e) Er door Afnemer een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of op Afnemer van toepassing wordt verklaard c.q. enige vorm van schuldsanering wordt voorgesteld; f) Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Afnemer; g) Afnemer wordt ontbonden en geliquideerd; h) Na staking of overdracht van de onderneming door Afnemer; i) Verstrekte zekerheden teniet zijn gegaan of in waarde zijn verminderd.
6.6 Leverancier is in geval van verzuim en in de gevallen (a tot en met i), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde) Zaken op te schorten, onverminderd het recht van Leverancier gelijktijdig betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen van de te leveren Zaken te vorderen, zulks ter beoordeling van Leverancier.
6.7 Nadat Afnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Leverancier de leveringstermijn ter beschikking die voor levering van de Zaken nodig is.
6.8 Leverancier is bevoegd om haar vorderingen op Afnemer aan een of meer door haar aan te wijzen derden (zoals een factoringmaatschappij) over te dragen of te verpanden, zowel voor Orders binnen als voor Orders uit andere landen dan Nederland.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
7.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte, geleverde en te leveren Zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen - met inbegrip van rente en kosten - van Leverancier op Afnemer zijn voldaan.
7.2 Zolang het eigendom van het geleverde niet op Afnemer is overgegaan, kan en mag deze de Zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht daarop verlenen voor schulden, leningen of andere financiële regelingen.
7.3 Afnemer is verplicht: a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken op behoorlijke wijze opgeslagen en beveiligd te houden. Vanaf het moment van levering, als omschreven in deze voorwaarden, draagt Afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde Zaken; b) de Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren; c) alle aanspraken van Afnemer op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verpanden aan Leverancier ex artikel 3:239 BW; d) Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door de Leverancier aan Afnemer geleverde Zaken, in het geval Leverancier op grond van de levering van die Zaken nog enig bedrag van Afnemer te vorderen heeft. Leverancier is in dat geval gerechtigd de betreffende Zaken onmiddellijk onder zich te nemen. In een dergelijk geval is Afnemer aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt. Leverancier is verplicht deze Zaken eerst weer uit te leveren nadat Leverancier volledig is betaald of ter zake van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
7.4 Leverancier is bevoegd om, indien Afnemer met betaling te laat is of indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat Afnemer niet of te laat zal gaan betalen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, haar eigendommen onder zich te (laten) nemen en deze te verkopen aan derden.
7.5 Voor het geval Leverancier ingevolge lid 1 van dit artikel de Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert, geeft Afnemer reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan Leverancier, of door Leverancier aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die Zaken mee terug te nemen indien Afnemer in gebreke blijft.
7.6 Indien Afnemer in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel (tijdig) na te komen, dan is Afnemer in verzuim en verbeurt zij aan Leverancier, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van € 10.000,00, te vermeerderen met een boete van € 1.000,00 per dag, zolang de ‘overtreding’ voortduurt, zulks tot een maximum van € 50.000,00. Onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Afnemer is de boete verschuldigd bij niet nakoming, onverminderd het vorderingsrecht van Leverancier tot nakoming van (de overige) verplichtingen van Afnemer uit (de) Overeenkomst(en).
7.7 Indien Leverancier Zaken als zijn eigendom vordert en deze Zaken terughaalt, zal Leverancier aan de Afnemer voor deze Zaken een creditnota aan Afnemer toezenden ter hoogte van de marktwaarde van de teruggehaalde Zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de verkoopwaarde verminderd met het verlies van waarde van de Zaken en verminderd met de kosten van het terughalen van de Zaken c.q. gelijk aan de verkoopwaarde van de Zaken die is gerealiseerd in het geval de zaken via een onderhandse/openbare verkoop aan een derde zijn verkocht verminderd met de kosten van het terughalen van de Zaken, zulks ter keuze van Leverancier. Onverminderd het recht op overige schadevergoeding.
7.8 Indien en voor zover het land van de bestemming van de Zaken verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 Afnemer zal zich onthouden van enige inbreuk op ieder auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen merkenrechten, octrooien, patenten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, ter zake van door Leverancier aan Afnemer geleverde Zaken, waaronder producten en de door of in opdracht van Leverancier gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen en al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorgenoemde Zaken blijven eigendom van Leverancier, ook indien daarvoor kosten aan de afnemer in rekening zijn gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het Afnemer onder meer niet toegestaan (deze bepaling is niet limitatief): a) enige in of op Zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 8.1, zoals merken of handelsnamen van Leverancier of derden, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen; b) enige door Leverancier aan Afnemer geleverde Zaken als bedoeld in artikel 8.1, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
8.3 Indien Afnemer merkt dat derden op enige wijze inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde intellectuele of industriële eigendomsrechten, dan is Afnemer verplicht om dit terstond schriftelijk aan Leverancier te melden. Afnemer zal desgewenst eventuele nadere instructies van Leverancier.
8.4 Indien Leverancier voor de afnemer zaken vervaardigt met behulp van door de afnemer ter beschikking gestelde of overeenkomstig zijn aanwijzingen vervaardigde Zaken, zoals tekeningen, modellen, matrijzen, vormen of andere gegevens, garandeert de afnemer Leverancier dat er geen inbreuk wordt gemaakte op intellectuele – of industriële eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden vanwege vermeende schending van een intellectueel- of industrieel eigendomsrecht.
8.5 Indien Leverancier constateert dat door fabricage en/of levering van Zaken, een recht van een derde wordt geschonden, is Leverancier gerechtigd zonder nadere aankondiging de fabricage en/of levering van desbetreffende Zaken te staken en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Leverancier tot schadevergoeding is gehouden. Afnemer is in dat geval verplicht om de door Leverancier geleden schade, waaronder gederfde winst, te vergoeden.
8.6 Indien Afnemer in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel na te komen, dan is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en verbeurt zij aan Leverancier een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding, alsmede een boete van € 10.000,00 per dag, zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,00, onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

9. RECHT VAN RECLAME
9.1 De hoeveelheden zoals vermeld op vervoersbonnen of dergelijke documenten, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst c.q. bij oplevering schriftelijk wordt gereclameerd. Het tegenbewijs rust op Afnemer.
9.2 Klachten over Zaken dienen door Afnemer op straffe van verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht, voorzien van duidelijke digitale foto’s van de Zaken, waaruit de gebreken blijken, alsmede onder vermelding van het factuurnummer/ordernummer en Productnummer te geschieden in geval van; a. Zichtbare klachten: binnen 7 werkdagen nadat levering c.q. oplevering heeft plaatsgevonden; b. Niet-zichtbare klachten: binnen 14 werkdagen, nadat Afnemer een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren.
9.3 Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt beschouwd.
9.4 De Zaken van Leverancier betreffen een natuurproduct. Afbeeldingen van Zaken in folders, catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk van het artikel en zijn niet bindend voor Leverancier.
9.5 Geen reclames worden geaccepteerd op Zaken, welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
9.6 Afnemer moet Leverancier in de gelegenheid stellen om de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken.
9.7 Indien Afnemer Leverancier geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en) en/of Afnemer de Zaken niet op de juiste wijze heeft bewaard of behandeld, vervalt ieder vorderingsrecht van de Afnemer jegens Leverancier welke betrekking heeft op de geleverde Zaken.
9.8 Van een tekortkoming zijdens Leverancier is in ieder geval geen sprake indien sprake is van meer-/minderlevering en een afwijking in Shore hardheid als bedoeld in artikel 4.10, alsmede indien Zaken beperkingen/gebreken bevatten die: a) esthetisch van aard zijn; en/of b) niet essentieel zijn (o.a. geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, reliëf, design, e.d. Deze lijst is niet allesomvattend); en/of c) inherent zijn aan de aard en eigenschappen van de grondstoffen waaruit de Zaken zijn vervaardigd; en/of d) het gevolg zijn van de door Afnemer onjuist of onvolledig aangeleverde informatie. e) zijn ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, e.d. die door Afnemer aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld/ voorgeschreven.
9.9 Indien er sprake is van een gegronde klacht is Leverancier slechts gehouden om naar zijn keuze Zaken te vervangen of te repareren, hiertegen kan Afnemer niet protesteren.
9.10 Geen reclames worden geaccepteerd op Zaken die niet volgens fabrieks- /gebruiksvoorschriften zijn opgeslagen en aangewend voor gebruik, zulks ter beoordeling van Leverancier.
9.11 Retourzendingen worden alleen door Leverancier geaccepteerd nadat Leverancier hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen Franco te geschieden, voorzien van een door Leverancier afgegeven retournummer, aldus voor rekening en risico van Afnemer. Retourzendingen dienen binnen 7 werkdagen na het door Leverancier afgegeven retournummer, te geschieden.
9.12 Indien Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier Zaken terugzendt, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van Afnemer. Leverancier is in dat geval vrij de Zaken voor rekening en risico van Afnemer op te (laten) slaan.
9.13 In het geval de binnen dit artikel genoemde termijnen door Afnemer een schriftelijke klacht is neergelegd bij Leverancier, dan dienen eventuele rechtsvorderingen op straffe van verval van alle rechten en vorderingen uiterlijk 12 maanden na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en regelgeving eerder zijn vervallen.

10. GARANTIE
10.1 Indien Zaken door Leverancier worden geleverd c.q. opgeleverd met een garantie dan zijn de garantievoorwaarden en fabrieks-/ en gebruiksvoorschriften op Zaken van toepassing.
10.2 Indien Afnemer een geldig beroep op de garantievoorwaarden doet dan zal Leverancier de Zaken herstellen, dan wel opnieuw leveren, zulks ter keuze van Leverancier.
10.3 Een beroep op garantie van Zaken kan in ieder geval niet, doch niet uitsluitend, worden gedaan indien: a) sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Afnemer of een derde; b) fabrieks-/ en gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen; c) Wijzigingen zijn aangebracht aan de Zaak; d) sprake is van normale slijtage; e) montage of reparatie aan de Zaak door derden is verricht zonder schriftelijke toestemming van Leverancier; f) montage of reparatie door een derde partij aan de Zaak is verricht en dit niet in overeenstemming is met de toepasselijke voorschriften, ongeacht of Leverancier schriftelijke toestemming heeft verleend voor montage of reparatie door een derde partij; g) sprake is van een verwaarloosbare/geringe tekortkoming, zoals vermeld in artikel 9.8 van deze voorwaarden; h) de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten de Zaak.
10.4 Het bepaalde in voorgaand lid is ter beoordeling van Leverancier of een door haar ingeschakelde deskundige.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door Afnemer geleden schade, behoudens en voor zover Afnemer kan aantonen dat er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de directie of tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Leverancier.
11.2 Onder schade wordt in ieder geval verstaan ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
11.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor a) schade ontstaan in, en door de gevallen in artikel 9.8 en 10.3; b) schade die het gevolg is van fouten/verzuim van derden die met instemming van Afnemer door leverancier zijn belast met levering van Zaken of met het verrichten van werkzaamheden. c) schade ontstaan door schending van industriële - en intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens de afnemer verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen en dergelijke, en voor gevolgschade van Afnemer; d) gevolgschade, hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan zuivere vermogensschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, milieuschade, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade). e) Schade die is te wijten aan voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen, dit in afwijking van artikel 6:76 BW. Deze opsomming is niet limitatief.
11.4 De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van Leverancier: a) Vervangen of repareren van Zaken, waar de klachten betrekking op hebben; b) tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Leverancier. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 30% van de factuurwaarde van de Zaken waarop de schade is vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 30.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten. Leverancier is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te laten beoordelen.
11.5 De termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van rechten beperkt tot een termijn van één maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
11.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door Leverancier aan Afnemer geleverde Zaken. Claims van derden worden door Leverancier derhalve niet geaccepteerd.

12. PRODUCT-RECALL
12.1 Indien Leverancier het nodig acht om een product-recall te doen, dan is de Afnemer verplicht om mee te werken aan alle maatregelen die Leverancier nodig acht ter beperking van schade. Indien Afnemer constateert dat de geleverde zaken (mogelijk) een product-recall noodzakelijk maken, dan dient zij onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking, schriftelijk contact op te nemen met Leverancier.
12.2 Indien Afnemer niet voldoet aan haar verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel, is zij een direct opeisbare boete van € 25.000,00 verschuldigd, te vermeerderen met een boete van € 10.000,00 per dag, zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,00 en onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

13. OVERMACHT
13.1 Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer/schaarste van producten/grondstoffen, piraterij, boycot, blokkade, wateroverlast, brand, oorlog, vandalisme, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, (maatregelen als gevolg van een) pandemie/epidemie, import- en exportverboden, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers of leverancier, wanprestatie van toeleveranciers, en alle oorzaken van buitenaf waar Leverancier geen invloed op heeft. Deze opsomming is niet allesomvattend.
13.2 Tijdens en na overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden na kennisgeving door Leverancier, zijn zowel Leverancier als Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel anderszins te beëindigen, zonder dat partijen schadeplichtig worden.
13.3 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Leverancier gerechtigd het reeds (op)geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14. BEËINDIGING OVEREENKOMST: OPZEGGING EN ONTBINDING
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de overeenkomsten als separate overeenkomsten te worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient te worden opgezegd.
14.2 Indien en voor zover de Afnemer schriftelijk kan bewijzen dat sprake is van een duurovereenkomst, dan geldt tenzij anders is overeengekomen het volgende: de overeenkomst kan steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
14.3 Indien er onverhoopt aan de zijde van Leverancier sprake is van enige tekortkoming, is Afnemer niet bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. op te zeggen. Dit geldt niet als er sprake is van overmacht, daarvoor gelden de bepalingen in artikel 13.
14.4 In geval Afnemer in verzuim is, heeft Leverancier het recht de betreffende Overeenkomst(en) geheel of voor zover de verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk zijn uitgevoerd, gedeeltelijk te ontbinden en lopende Overeenkomsten ten aanzien waarvan de Afnemer niet in gebreke is, geheel, of voor zover de verbintenissen uit de Overeenkomst gedeeltelijk zijn uitgevoerd, gedeeltelijk te ontbinden.
14.5 Tenzij schriftelijk overeengekomen, is (voortijdige) algehele alsmede gedeeltelijke ontbinding/beëindiging aan de zijde van Afnemer uitgesloten. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van (een) Overeenkomst(en) heeft Leverancier in ieder geval recht op de navolgende schadevergoeding:
a) Een vergoeding van de reeds gemaakte kosten indien ontbinding/annulering plaatsvindt voor het moment dat de Zaken klaar staan om geleverd te worden, zijnde 50% van het overeengekomen bedrag conform Overeenkomst. Onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding, waaronder winstderving.
b) 100% van het overeengekomen bedrag conform Overeenkomst vanaf de dag dat Zaken klaar staan om geleverd te worden en indien Leverancier op verzoek van Afnemer Zaken op maat heeft besteld dan wel Zaken heeft vervaardigd/ op maat heeft gemaakt, en ontbinding/annulering daarna plaatsvindt. Onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding, waaronder winstderving. Deze bepaling geldt ook indien Leverancier op verzoek van Afnemer instemt met een (annulering) ontbinding of beëindiging anderszins.

15. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op de Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Leverancier het recht geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, te laten beslechten bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.

Dutch Plastic and Rubber Association
KvK-nummer: 40408397
Adres: NDSM-plein 93 Postcode en plaats: 1033WC Amsterdam

 ALGEMENE VOORWAARDEN DPRA | versie februari 2023

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE DPRA


1. DEFINITIES EN ALGEMEEN
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) DPRA: Dutch Plastic and Rubber Association B.V.
b) Leverancier: de professionele wederpartij van DPRA/Afnemer voor de levering van diensten, werken en producten.
c) Afnemer: de opdrachtgever en in Nederland gevestigde onderneming, aangesloten bij de DPRA.
d) Zaken en/of Werken: alle (op maat gemaakte) producten en/of diensten en/of opdrachten, die zijn/worden (op)geleverd door Leverancier aan Afnemer.
e) Offerteaanvraag: het verzoek van Afnemer aan Leverancier om Afnemer van een offerte te voorzien voor de levering van producten en/of diensten en/of werken, ofwel: Zaken en/of Werken.
f) Overeenkomst: de Schriftelijke afspraken tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot te leveren diensten, werken en producten.
g) Schriftelijk: (aangetekende) brief, deurwaardersexploot en communicatie via elektronische weg, zoals e-mail.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, kunnen uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. Leverancier is dan gerechtigd dat beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
1.4 In het geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is.
1.5 Het auteursrecht van deze algemene voorwaarden berust bij DPRA. Deze algemene inkoopvoorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van deze vereniging, behoudens voor eigen gebruik.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door Leverancier. Indien eenmaal onder de toepasselijke algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort van toepassing.

2. OFFERTES EN DE OVEREENKOMST
2.1 Alle door Leverancier uitgebrachte offertes worden gedurende 90 dagen gestand gedaan vanaf de datum waarop de offerte door Afnemer is ontvangen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De Offerteaanvraag van Afnemer is altijd vrijblijvend. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan nadat Afnemer Schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte van Leverancier.

3. PRIJZEN EN WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST
3.1 De aangeboden prijs op de offerte(s) is vermeld in euro’s,is vast en inclusief vervoerskosten, verpakking, emballages, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, omzetbelasting en eventuele andere heffingen, doch exclusief BTW, en kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Leverancier is verplicht om op Schriftelijk verzoek van Afnemer alle wijzigingen door te voeren die mogelijk zijn. Indien partijen na totstandkoming van de Overeenkomst, de inhoud van de Overeenkomst wijzigen/aanpassen en daardoor de prijs hoger uitvalt/ de (op)levertermijn wijzigt, dan dient Leverancier Afnemer Schriftelijk op de hoogte te stellen van de nieuwe prijs/(op)levertermijn voor Zaken en/of Werken. Afnemer is in dit geval gerechtigd om af te zien van de wijziging in de Overeenkomst indien zij niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs of de gewijzigde (op)levertermijn.

4. (OP)LEVERING EN TERMIJNEN
4.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen vindt levering door Leverancier aan Afnemer telkens plaats overeenkomstig Incoterm Delivered At Place (‘DAP’) (ofwel: geleverd ter bestemming) als bedoeld in Incoterms versie 2020 van de International Chamber of Commerce (ICC).
4.2 De Zaken en/of Werken reizen voor rekening en risico van Leverancier. De levering en overgang van het risico van de Zaken en/of Werken (verlies, diefstal en beschadiging) bij levering DAP, geschiedt naar Afnemer indien Leverancier levert op de overeengekomen plaats van bestemming. Naast een vrachtbrief dient de levering vergezeld te zijn van een pakbon, tenminste inhoudende:
a) naam van de Afnemer en het afleveradres;
b) merken en nummers van de colli;
c) omschrijving van aantallen/hoeveelheid geleverde;
d) het totale bruto- en nettogewicht;
e) datum van lading;
f) indien sprake is van levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen, het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS);
g) offertenummer;
h) land van herkomst, alsmede in geval van Zaken en/of Werken, afkomstig uit andere EG-staten: 1. het BTW-nummer van Leverancier en van Afnemer; 2. het statistieknummer van de Zaken en/of Werken;
i) bij land van herkomst buiten EG de vereiste overige documenten voor vervoer, waaronder maar niet beperkt tot een EUR1-certificaat; j) de samenstelling van de geleverde Zaken en/of Werken indien deze van gevaarlijke stoffen zijn vervaardigd; 2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en
4.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de Zaken en/of toezeggingen, waaronder maar niet beperkt tot meer-/minderwerk of Werken als opgeleverd, kostenverhogende omstandigheden, binden Afnemer slechts indien zij a) wanneer de Zaken en/of Werken zijn geleverd aan Afnemer en Schriftelijk door Afnemer zijn bevestigd. Afnemer niet binnen 30 dagen na levering, de Zaken en/of Werken 2.4 Leverancier moet de inhoud van de Offerteaanvraag controleren op de afkeurt onder opgaaf van de reden daarvan, juistheid daarvan. Bij enige twijfel over de juistheid van de b) dan wel wanneer Leverancier Schriftelijk aan Afnemer verzoekt de Offerteaanvraag en de daarin opgenomen specificaties, tekeningen, Zaken/ het Werk op te nemen en Afnemer vervolgens de Zaken en/of hoeveelheid, gewicht van Zaken en/of Werken, e.d., dient Leverancier Werken aanvaard, eventueel onder voorbehoud van herstel van Afnemer per ommegaande Schriftelijk te waarschuwen over geconstateerde gebreken, dan wel wanneer Afnemer niet binnen 14 onjuistheden. Als op een later moment blijkt dat de in de dagen na verzoek van Leverancier de Zaken/het Werk afkeurt. Offerteaanvraag/Overeenkomst opgenomen specificaties e.d. niet juist
4.4 Deelleveringen en/of oplevering van afzonderlijke onderdelen van de zijn en Leverancier heeft Afnemer niet Schriftelijk voor deze onjuistheden Zaken en/of Werken, zal alleen plaatsvinden indien dit Schriftelijk is gewaarschuwd, dan komt zulks voor rekening en risico van Leverancier overeengekomen. en is Leverancier gehouden om alle directe en indirecte schade te
4.5 Afnemer is gerechtigd het werk dan wel een onderdeel daarvan voor de vergoeden die Afnemer hierdoor lijdt, tenzij Leverancier kan aantonen dat oplevering in gebruik te nemen, mits na voorafgaande Schriftelijke zij er niet vanuit had hoeven gaan dat de Offerteaanvraag/ Overeenkomst mededeling aan Leverancier. Een vervroegde ingebruikname wordt niet onjuistheden bevat. als een (formele) oplevering beschouwd. 2.5 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt
4.6 De overeengekomen (op)levertermijn betreft een fatale termijn, tenzij verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere Schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat bij een voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt overschrijding van deze termijn, Leverancier zonder dat daarvoor een Leverancier geacht deze te kennen, tenzij Leverancier Afnemer per nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim verkeert. ommegaande, doch in ieder geval voor aanvang van de uitvoering van
4.7 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zal in geval van niet tijdige de Overeenkomst, Schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. In dat (op)levering van Zaken en/of Werken Leverancier een direct opeisbare geval zal Afnemer Leverancier over deze voorschriften nader informeren. boete verschuldigd zijn aan Afnemer van 1% van de voor de Zaken en/of 2.6 Eenzijdige annulering/opzegging van de Overeenkomst door Leverancier Werken overeengekomen prijs voor iedere aangevangen week van is uitgesloten, tenzij Afnemer zich Schriftelijk met een dergelijke overschrijding van de (op)levertermijn/datum met een maximum van annulering/opzegging akkoord verklaart. 10%, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en 2.7 Alle handelingen die Leverancier verricht voorafgaand aan de onverminderd het recht van Afnemer om aanspraak te maken op totstandkoming van de Overeenkomst komen voor rekening en risico van volledige schadevergoeding en nakoming van de Overeenkomst. Leverancier.
4.8 Indien Leverancier een vertraging in de levertijd voorziet, dient zij Afnemer hiervan Schriftelijk in kennis te stellen zodat Afnemer kan beslissen of zij, naar keuze, met een nadere termijn voor levering wil instemmen, of dat zij tot ontbinding van de Overeenkomst wenst over te gaan, onverminderd het recht van Afnemer om aanspraak te maken op de boete en/of volledige schadevergoeding zoals vermeld in artikel 4.7.
4.9 Leverancier is op verzoek van Afnemer verplicht Zaken en/of Werken op een latere datum dan de overeengekomen datum te leveren c.q. uit te voeren.
4.10 Een zending is eerst afgeleverd op het moment dat een vertegenwoordigingsbevoegde/gevolmachtigde van Afnemer op de vrachtbrief voor ontvangst van de zending heeft getekend. Leverancier zal een niet in ontvangst genomen zending direct op eigen kosten retour nemen. Ingeval directe retourname niet mogelijk is, zal Leverancier de zending op zo kort mogelijke termijn en op eigen kosten af (laten) halen.

5. EMBALLAGE, EIGENDOM EN INSCHAKELEN HULPPERSONEN/ TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN
5.1 Leverancier zal de te leveren Zaken en/of Werken dusdanig en op haar kosten zorgvuldig, deugdelijk en milieuvriendelijk verpakken, dat deze bij normaal vervoer en tussentijdse opslag de plaats van levering, in goede staat bereiken en het lossen aldaar op de vereiste wijze kan geschieden. Leverancier is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gebrekkige verpakking. Verpakkingen zullen op verzoek van Afnemer kosteloos worden teruggenomen door Leverancier, binnen een termijn van 14 dagen na het door Afnemer ingediende verzoek.
5.2 Eigendom van Zaken en/of Werken gaat van Leverancier op Afnemer over op de overeengekomen datum van (op)levering. Leverancier is gehouden vanaf die datum de Zaken en/of Werken als kenbaar eigendom van Afnemer afzonderlijk op te slaan. De Zaken en/of Werken zullen niettemin alsdan voor risico van Leverancier als houder blijven, totdat de Zaken en/of Werken bij Afnemer zijn bezorgd op de overeengekomen plaats van bestemming, dan wel opgeleverd als bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden.
5.3 Leverancier heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de Zaken en/of Werken.
5.4 Leverancier vrijwaart Afnemer voor iedere vordering die een uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en/of belastingdienst op Afnemer op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben.
5.5 Leverancier zal beschikken over, en op verzoek van Afnemer tonen, een geldig bewijs van registratie bij de Belastingdienst, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekening-overeenkomst.
5.6 Het vervaardigen van Zaken en/of Werken (anders dan op locatie van Afnemer, zie hierna artikel 5.9) geschiedt onder leiding van Leverancier en uitsluitend volgens haar aanwijzingen. Indien Leverancier hulppersonen en/of derden inschakelt voor het uitvoeren van vervaardigen van Zaken en/of Werken, dan dient Leverancier daartoe Schriftelijk toestemming te verkrijgen van Afnemer. Enkel voor het doen vervaardigen van matrijzen of mallen is geen toestemming van Afnemer benodigd. Ongeacht of Afnemer toestemming heeft gegeven, is Leverancier aansprakelijk voor elke tekortkoming en/of (indirecte) schade die ontstaat door het handelen van desbetreffende hulppersonen en/of derden.
5.7 Leverancier zal in geval zij een ZZP’er is, een kopie van een geldige VAR Winst Uit Onderneming (VAR WUO), dan wel een VAR Directeur Groot Aandeelhouder (VAR DGA) verstrekken. De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten overeenkomen met de in de Overeenkomst beschreven werkzaamheden.
5.8 Leverancier zal kopieën verstrekken van geldige identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van in te zetten arbeidskrachten aan Afnemer voordat Afnemer de arbeidskrachten met de werkzaamheden laat aanvangen.
5.9 Indien sprake is van dienstverlening en/of Werken door Leverancier of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of arbeidskrachten op locatie bij Afnemer, dan geldt het volgende:
a) De werktijden van de arbeidskrachten/hulppersonen van Leverancier zijn gelijk aan de bij Afnemer geldende werktijden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
b) Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen de arbeidskrachten op eerste verzoek hun identiteitsbewijs te kunnen tonen.
c) Afnemer heeft de bevoegdheid de arbeidskrachten/hulppersonen van Leverancier de toegang tot het Werk te ontzeggen dan wel deze te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder verdere vergoeding van de eventuele schade die Leverancier als gevolg daarvan lijdt.
d) Leverancier en door haar ter beschikking gestelde arbeidskrachten/hulppersonen zijn verplicht uitsluitend de door Afnemer gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
e) Na beëindiging van de werkzaamheden dienen Leverancier en door haar ter beschikking gestelde arbeidskrachten/hulppersonen het Werk bezemschoon op te leveren.

6. FACTURATIE EN BETALING

6.1 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen nadat de Zaken en/of Werken op desbetreffende factuur aan haar zijn (op)geleverd zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden, en nadat de factuur door Afnemer is ontvangen en goedgekeurd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Afnemer de factuur binnen een betalingstermijn van 14 dagen nadat de Zaken en/of Werken op desbetreffende factuur aan haar zijn (op)geleverd voldoet, krijgt zij een korting van 1% op het netto factuurbedrag, en indien Afnemer de factuur binnen een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum voldoet nadat de Zaken en/of Werken op desbetreffende factuur aan haar zijn (op)geleverd, krijgt zij een korting van 2% op het netto factuurbedrag voldoet. Afnemer is gerechtigd de korting direct in mindering te brengen op het factuurbedrag. Leverancier dient Afnemer per ommegaande een creditfactuur ter hoogte van de toegepaste korting, toe te zenden.
6.2 De betalingstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding daarvan dient Leverancier Afnemer Schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn van tenminste 14 dagen te geven om alsnog betaling te verrichten.
6.3 Indien is overeengekomen dat Afnemer bedragen (in termijnen) bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft Afnemer te allen tijde het recht om alvorens een betaling te doen, daarvoor van Leverancier een naar haar oordeel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.
6.4 De facturen van Leverancier dienen vergezeld te zijn van een offertenummer, alsmede door (een gemachtigde van) Afnemer voor akkoord getekende (onderliggende) bonnen, zoals doch niet uitsluitend: manurenstaten, leverbonnen, vrachtbrieven, onderliggende facturen van derden, afrekenstaten, etc. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen en dan heeft Afnemer het recht de factuur te retourneren. De bedragen worden dan ook pas verschuldigd na ontvangst van een factuur die aan de hier gestelde eisen voldoet.
6.5 Indien Afnemer Zaken en/of Werken (deels) afkeurt zal zij Leverancier hiervan Schriftelijk op de hoogte brengen. Leverancier zal in dat geval per ommegaande een creditfactuur sturen, die de factuur van het geleverde volledig crediteert. Vervolgens zal Leverancier een nieuwe factuur sturen waarop uitsluitend het goedgekeurde deel van de levering in rekening is gebracht.

7. KWALITEITSNORMEN, GARANTIES EN KLACHTEN
7.1 Leverancier garandeert dat: a) het (op)geleverde beantwoordt aan de Overeenkomst; en b) het (op)geleverde geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd; en c) het (op)geleverde vrij is van gebreken, waaronder constructie-, fabricage-, montage- en materiaalfouten; en d) indien de Zaken en/of Werken mede bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn; en e) haar bedrijfsvoering, en die van door haar ingeschakelde hulppersonen, in het algemeen en bij de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer in het bijzonder, aan alle bepalingen van geldende wet- en regelgeving voldoet, alsmede aan de binnen de branche gehanteerde eisen, onder meer met betrekking tot de veiligheid, kwaliteit en milieuvoorschriften, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot mededinging, corruptie, omkoping, bescherming persoonsgegevens, computercriminaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de REACH-Verordening en andere hiermee samenhangende wet- en regelgeving. f) het (op)geleverde geen inbreuk maakt op intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden en Leverancier vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden.
7.2 Voor de (op)geleverde Zaken en/of Werken geldt een garantietermijn van ten minste 12 maanden die ingaat op de dag dat Zaken en/of Werken in gebruik zijn genomen door Afnemer of nadat Zaken en/of Werken zijn (op)geleverd, als bedoeld in artikel 4.3 en 4.10 van deze voorwaarden, tenzij Leverancier kan aantonen dat sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik van Zaken en/of Werken.
7.3 Binnen de garantietermijn zal Leverancier alle gebreken kosteloos herstellen, dan wel Zaken en/of Werken kosteloos vervangen, en wel binnen een termijn van 14 dagen nadat Afnemer een beroep heeft gedaan op deze garantiebepaling, bij gebreke waarvan Afnemer gerechtigd is het gebrek zelf op kosten van Leverancier te (laten) herstellen.
7.4 Voor hetgeen ter vervanging door Leverancier wordt geleverd, gaat de garantietermijn als bedoeld in artikel 7.2, opnieuw in.
7.5 Leverancier zal Afnemer, telkens als daarom wordt verzocht, gedurende het fabricageproces van de Zaken en/of Werken, in de gelegenheid stellen de (deels) geproduceerde en vervaardigde Zaken en/of Werken te keuren. Op verzoek zal Leverancier hiervoor kosteloos testmaterialen ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen. Afnemer heeft het recht de (deels) geproduceerde en vervaardigde Zaken en/of Werken door een onafhankelijke derde, zoals een onafhankelijk testinstituut, te laten testen. Indien het testinstituut Zaken en/of Werken afkeurt of gebreken daaraan constateert, zijn de kosten van het testinstituut voor rekening van Leverancier.
7.6 Inontvangstneming van de levering, noch betaling, van Zaken en/of Werken houdt aanvaarding van de deugdelijkheid in. Indien mocht blijken dat Zaken en/of Werken niet overeenstemmen met de Overeenkomst en daarin opgenomen specificaties en/of tekeningen, dan wel de hierin omschreven eisen, is Afnemer gerechtigd om naar keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel een nieuwe (op)levering van Zaken en/of Werken te eisen binnen een door Afnemer te bepalen (op)levertermijn, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.7 Indien de afgekeurde/gebrekkige Zaken en/of Werken niet worden opgehaald, kan Afnemer het afgekeurde/gebrekkige terugzenden op kosten van Leverancier.
7.8 De deugdelijkheid van Zaken en/of Werken zal na iedere afzonderlijke levering worden gekeurd. Leverancier kan er zich derhalve niet op beroepen dat eerder geleverde, gelijksoortige Zaken en/of Werken wel zijn goedgekeurd.
7.9 De kosten van het opnieuw inspecteren of keuren van een herstellevering en de transportkosten daarvan zijn voor rekening van Leverancier.
8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 De intellectuele – en industriële eigendomsrechten van de in opdracht van Afnemer vervaardigde Zaken en/of Werken, berusten bij Afnemer en uitdrukkelijk niet bij Leverancier. Leverancier zal zich onthouden van enige inbreuk op ieder auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen merkenrechten, octrooien, patenten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, waaronder Zaken en/of Werken die door of in opdracht van Afnemer zijn vervaardigt en de door of in opdracht van Afnemer gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen en al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
8.2 Indien Leverancier in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel na te komen, dan is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en verbeurt zij aan Leverancier een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding, alsmede een boete van € 10.000,00 per dag, zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,00, onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

9. (PRODUCT)AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
9.1 Afnemer is niet aansprakelijk voor de door Leverancier geleden schade, behoudens en voor zover Leverancier kan aantonen dat er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de directie of tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Afnemer.
9.2 Onder schade wordt in ieder geval verstaan ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
9.3 Afnemer is in geen geval aansprakelijk voor, en Leverancier vrijwaart Afnemer voor: a) gevolgschade, hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan zuivere vermogensschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, milieuschade, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade). b) aanspraken van derden die verband kunnen houden met enige schending van Leverancier haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden, hieronder wordt mede verstaan: aanspraken van derden inzake een schending van inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten en aanspraken van derden die samenhangen met gebrekkigheid/ondeugdelijkheid van Zaken en/of Werken in de zin van de Productaansprakelijkheidsrichtlijn van de Europese Unie en de bij en krachtens de daarop gebaseerde wet- en regelgeving.
9.4 De cumulatieve aansprakelijkheid van Afnemer, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Afnemer. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 30% van de totale opdrachtsom genoemd in de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Afnemer voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 30.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten. Afnemer is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te laten beoordelen.
9.5 De termijn waarbinnen Afnemer tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van rechten beperkt tot een termijn van één maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tegen Afnemer tot schadevergoeding vervallen door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
9.6 Leverancier zal voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven gereedschap dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een geldige goedkeuring door een bevoegde instantie. Leverancier zal Afnemer minimaal 30 dagen vooraf Schriftelijk op de hoogte stellen van een opzegging of een verlaging van de dekking.

10. BEËINDIGING OVEREENKOMST: OPZEGGING EN ONTBINDING
10.1 Afnemer is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van, doch met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtig te worden. In voorkomend geval zullen Afnemer en Leverancier zo spoedig mogelijk beraadslagen om de gevolgen van de beëindiging in goed overleg te regelen.
10.2 Afnemer heeft het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van haar eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, zulks zonder dat Afnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding van de door Afnemer geleden schade, indien Leverancier: a) (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien er beslag gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van Afnemer die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst, of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, of b) in strijd handelt met de garanties zoals vermeld in artikel 7.1 van deze voorwaarden, of c) haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig/behoorlijk) nakomt of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of Leverancier in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens Afnemer te voldoen,
10.3 Alle Zaken en/of Werken welke door Afnemer ter beschikking zijn gesteld of in opdracht van Afnemer zijn vervaardigd en gemaakt, zoals tekeningen, modellen, matrijzen en gereedschappen, blijven eigendom van Afnemer en deze zullen binnen zeven werkdagen op Schriftelijk verzoek van Afnemer kosteloos aan Afnemer worden geretourneerd. Zonder Schriftelijke toestemming mogen zij niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze geheel of ten dele aan derden ter inzage worden gegeven of afgestaan, dan wel voor derden worden gebruikt (zie ook artikel 11 van deze voorwaarden).

11. GEHEIMHOUDING
11.1 Leverancier zal alle gegevens verband houdende met de Overeenkomst welke naar de aard als vertrouwelijk beschouwd moet worden, strikt vertrouwelijk houden en behandelen. Deze informatie zal zij niet gebruiken of kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier of voor het doel die de Overeenkomst beoogde. Onder vertrouwelijke informatie moet in ieder geval worden verstaan, informatie met betrekking tot klanten van Afnemer en bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen modellen, tekeningen, schema's constructies, knowhow e.d., tenzij deze informatie een openbaar karakter heeft.
11.2 Deze geheimhoudingsverplichting blijft van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding tussen partijen.
11.3 Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst de in artikel 11.1 bedoelde gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
11.4 Indien Leverancier in strijd handelt met deze bepaling, verbeurt zij een direct opeisbaar boete aan Afnemer van € 25.000,00, onverminderd het recht van Afnemer om de daadwerkelijk geleden schade bij Leverancier in rekening te brengen en onverminderd het recht van Afnemer op nakoming van de geheimhoudingsverplichting.

12. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op de Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats van Afnemer, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Afnemer het recht geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, te laten beslechten bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.

Dutch Plastic and Rubber Association
KvK-nummer: 40408397
Adres: NDSM-plein 93
Postcode en plaats: 1033WC Amsterdam
ALGEMENE VOORWAARDEN DPRA | versie februari 2023

Deskundig advies

Praat met onze deskundige adviseurs:

+31(0)345.682223
info@hucobi.nl
Maandag t/m donderdag 07:30 - 17:00
en vrijdag 07:30 - 15:00